Skip to content

Privacy Verklaring

Privacyreglement Studievereniging Codex 

Versie april 2018

 

In het Privacyreglement gebruikt Studievereniging Codex een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Studievereniging Codex registreert;  
Reglement: dit privacyreglement; 
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Studievereniging Codex mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Studievereniging Codex de plicht om haar leden:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Studievereniging Codex worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

Studievereniging Codex vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Studievereniging Codex in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Studievereniging Codex expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Studievereniging Codex gebruikt en het doel van het gebruik

Studievereniging Codex verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u lid wordt of bent van Studievereniging Codex, als u een zakelijke relatie bent van Studievereniging Codex of als u via het contactformulier of de mail contact met ons opneemt. Studievereniging Codex verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IBAN gegevens, studentnummer, opleiding, startdatum opleiding, documentnummer legitimatiebewijs, BSN, handtekening, medische gegevens en beeldmateriaal tijdens evenement als u lid bent van de vereniging. Studievereniging Codex verzamelt (mogelijk) uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-gegevens, (oud-)beroep(en) en beeldmateriaal tijdens evenement als u een zakelijke relatie bent van de vereniging. Studievereniging Codex verzamelt (mogelijk) uw naam en telefoonnummer als u een noodcontactpersoon bent voor een lid van de vereniging. Naast deze gegevens kunt u ervoor kiezen om extra persoonsgegevens met de vereniging te delen. Het staat u hierbij vrij om te bepalen of u dit wenselijk vindt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden met Studievereniging Codex sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • bestuurders in te registreren bij de nodigde instanties.

Cookies

Studievereniging Codex en derden plaatsen cookies in de browser van leden en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie mijn cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Studievereniging Codex verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Studievereniging Codex-organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Studievereniging Codex met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Studievereniging Codex verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Studievereniging Codex worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Studievereniging Codex beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Studievereniging Codex om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Studievereniging Codex ten aanzien van alle aan Studievereniging Codex verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Studievereniging Codex overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Studievereniging Codex hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst/aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Studievereniging Codex zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@svcodex.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Studievereniging Codex.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Studievereniging Codex en probeert Studievereniging Codex er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Studievereniging Codex? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Studievereniging Codex ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Studievereniging Codex.